Informácie

ORGANIZÁTOR

Národný ústav detských chorôb Bratislava

Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

DÁTUM A MIESTO KONANIA

7. 12. 2018

poslucháreň Detskej kliniky LF UK  Limbová 1, Bratislava

PREZIDENT KONFERENCIE

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Gabriela Šujanová

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Mobil: +421 918 622 533

Tel.: +421 55 6806 193

Fax: +421 55 6806 156

E-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

HLAVNÉ TÉMY

Nové aspekty v diagnostike a liečbe ochorení detského veku

KONFERENČNÝ JAZYK

slovenčina

AKTÍVNA ÚČASŤ, PASÍVNA ÚČASŤ

Termín prihlásenia - aktívna účasť do 17.11.2018

Termín prihlásenia - pasívna účasť do 1.12.2018

Termín odoslania abstraktu: do 17.11.2018

Abstrakty posielajte na adresu: abstrakty@kramarenskedni.sk

Štruktúrovaný abstrakt (názov, autori, pracovisko, úvod a cieľ práce, materiál a metodika, výsledky,

záver) musí byť odoslaný v elektronickej podobe (ON-LINE, e-mail), napísaný vo formáte Microsoft

Word pre PC, maximálne v rozsahu 300 slov.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registrácia

do 1.12. 2018         5,00 EUR

na mieste             10,00 EUR

TERMÍN ZASLANIA ABSTRAKTOV

do 17.11.2018

Pokyny pre napísanie abstraktov - formulár A

KREDITY ARS CME

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuál- neho medicínskeho vzdelávania CME s pridelením kreditov.

DÔLEŽITÉ WWW STRÁNKY

www.dfnsp.sk

www.kramarenskedni.sk

www.progress.eu.sk