Informácie

ORGANIZÁTOR

Národný ústav detských chorôb Bratislava

Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

DÁTUM A MIESTO KONANIA

4. 12. 2019

poslucháreň NÚDCH Bratislava

Limbová 1, Bratislava

PREZIDENT KONFERENCIE

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc.

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Gabriela Šujanová

Mobil: +421 918 622 533

Tel.: +421 55 6806 193

Fax: +421 55 6806 156

E-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

HLAVNÉ TÉMY

Aktuálne trendy v diagnostike a liečbe ochorení detského veku

KONFERENČNÝ JAZYK

slovenčina

AKTÍVNA ÚČASŤ, PASÍVNA ÚČASŤ

Termín prihlásenia - aktívna účasť do 17.11.2019

Termín prihlásenia - pasívna účasť do 1.12.2019

KONGRESOVÝ POPLATOK

do 1.12.2019
5,00 EUR
na mieste
10,00 EUR

TERMÍN ZASLANIA ABSTRAKTOV

do 17.11.2019

Pokyny pre napísanie abstraktov - formulár A

KREDITY ARS CME

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME s pridelením kreditov.

DÔLEŽITÉ WWW STRÁNKY

www.nudch.eu

www.kramarenskedni.sk

www.progress.eu.sk